Utlumení aktivity
Vážení příznivci kultury a Vysokého lesu,
tento web byl v květnu 2013 několikrát napaden neznámým útočníkem, který infiltroval a trvale poškodil strukturu celého webu. Jelikož se nám doposud, s ohledem na rozsah způsobené škody, nepodařilo plně obnovit veškeré funkce, rozhodli jsme se o utlumení aktivity celého webu. Ani jeden z nás na tento projekt již nemá tolik času, jako jsme měli na začátku a napadení hackerem bylo zřejmě posledním pomyslným hřebíčkem.
Nezbývá, než Vám všem poděkovat za Vaši podporu a pravidelné přispívání ohledně kulturních akcí v uplynulých letech. Byly to krásné roky!
Vysokýles byl prvním projektem svého druhu ve Svojeticích a okolí a pevně věříme, že ne projektem posledním!
Za Vysokýles.cz Martin a Tomáš.

Skalkam B?hem roku 2011 byla postavena nová rozhledna Skalka v t?sné blízkosti obce Vyžlovka, u silnice na Štíhlice. Zatím je rozhledna voln? p?ístupná. Rozhledna je vysoká 25 metr? a její konstrukce je postavena citlivým využitím kombinace d?eva a ocelových prvk?. Konstrukce tak vyniká ú?elností a jednoduchostí, je ladná na pohled. Na v?ži jsou 2 podesty, kdy ta nejvyšší je ve výšce 455 metr? nad mo?em. Za dobré viditelnosti je z ochoz? vid?t na severním horizontu ?íp, Sedlo, Milešovku, Ješt?d, Bezd?z nebo nap?. Sn?žku, na jižním krásné lesy Vod?radských bu?in v?etn? údolí rybník? na jevanském potoce.

Kontakt a podrobné informace najdete na internetových stránkách www.rozhlednaskalka.cz .

Rozhledna rozhodn? stojí za návšt?vu. Je to jedna z nejhez?ích rozhleden, které jsem vid?l.

 

Skalka2 Skalka3

Ve Svojeticích 23.9.12, Tomáš Br?ák.

[do ?lánku byly citovány fotografie z www.rozhlednaskalka.cz, dne 23.9.12]

Vážení návštěvníci, milé děti!
Vítám vás v malebném kraji, rodišti spisovatele a kreslíře Josefa Lady. Jsem vodník Brčál a pan Josef Lada si mě v knížce Bubáci a hastrmani vymyslel. Provedu vás naučnou stezkou „Vodnické vycházky“, která nabízí ideální relaxaci všem věkovým kategoriím ve všech ročních obdobích.

Co zde uvidíte?
Na stezku jsem umístil zastavení s informačními tabulemi a odpočinková místa. Jsou to místa vhodná k odpočinku a zároveň nějak pozoruhodná z hlediska přírodního či kulturně historického. Zvolte tempo, které vám vyhovuje, a tato zastavení můžete využít ke hrám s dětmi nebo k okamžikům mlčenlivého naslouchání a pozorování.
Pronásledují-li vás ve všední dny spěch a nervozita, zkuste si na stezce najít místo, kde se v klidu zastavíte alespoň na dvacet minut. Nepotrvá to dlouho a všechny vaše smysly budou objevovat vůně, barvy a zvuky, možná dávno zapomenuté. Kůra stromů, voňavá hlínaa záblesk vodní hladiny, stejně tak jako nekonečný pohyb drobných živočichů, to je hudba, která vrací člověku sílu a dává radost.

Popis vycházkových tras
Naučná stezka Vodnické vycházky se nachází na území mikroregionů Malé Posázaví a Ladův kraj. Má 13 zastavení a lze ji rozdělit na tři samostatné části.
První část vede z Ondřejova do obce Kaliště. Na trase dlouhé 3,5 km na vás čekají ilustrace Josefa Lady, ale i interaktivní prvky pro předškolní děti.
• Víte něco o čističce odpadních vod, o koloběhu vody, o biotopech louka, niva a les?
• Dokážete určit stopy zvířat? Přijďte přiřadit stopu ke správnému živočichovi.
• Víte, co je to potravní řetězec?
• Víte, jak vypadá mlok skvrnitý?
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky jistě snadno najdete na informačních tabulích. Rostlinné i živočišné druhy, které jsou zde zmiňovány, můžete pozorovat v malebné krajině, kterou procházíte. Trasa končí v Kališti na návsi, kde je nově vybudované dětské hřiště. Pokud máte dost sil a počasí vám přeje, pokračujte do Poddubí k řece Sázavě, kde jsou další značené turistické trasy. Můžete také přejít po silnici do obce Lensedly, kde je další část naučné stezky.
Kulturní dědictví je zachyceno ve druhé části Vodnických vycházek, dlouhé 2,5 km, která prochází vesnicí Lensedly. Náves je vesnickou památkovou zónou. Překrásný pohled do kraje je z vrchu Horka, 451 m n. m. Díky panoramatické mapě můžete rozpoznat místa blízká i vzdálenější, místa, která pan Josef Lada tak rád navštěvoval, tak rád maloval.
Posezení s informacemi o řemeslnících jsem připravil pod památnými lípami. U kulturního domu se každoročně v polovině května konají oslavy jara Máje. Věřím, že oceníte připomenutí tradičních českých svátků. Ani tady nechybí ilustrace Josefa Lady. Dětské hřiště zpříjemní chvíle dětem, ohniště lze využít nejen v letních měsících.

Nenáviděná, ale potřebná...
Klid malebné středočeské vesnice Lensedly narušuje dálnice D1, která vede v její bezprostřední blízkosti. Zatímco se seznámíte se stavbou této důležité spojnice mezi Prahou a Brnem, mohou si vaše děti, pohrát na pneudráze. Odtud můžete pokračovat po zelené turistické značce do Hrušova a navázat na poslední část Vodnických vycházek.

A nyní trošku z historie
Třetí část naučné stezky, která je dlouhá 4,5 km, je zaměřená na historii míst, kterými budete procházet. Ani tady jsem nezapomněl na vás, milé děti. Stezka začíná v obci Senohraby. Nejdříve se dozvíte základní údaje o obci, zjistíte, jak vznikala, odkud se vzaly místní názvy, seznámíte se s historií senohrabského sportu a plovárny.

Víte, kde byl skokanský můstek, kde hotel Hrušov a jak vznikaly trampské osady?
Naučná stezka vede po pravém břehu Mnichovky až k řece Sázavě. Zde můžete dobýt hrad Zlenice – Hlásku a vyzkoušet nově vybudovanou vyhlídku. Proti proudu Sázavy se dostanete po značené trase zpět do Hrušova, nebo můžete pokračovat do Lensedel, Poddubí, Kaliště a zpět do Ondřejova. Některé informační tabule obsahují i kvízy. Prosím, nevpisujte odpovědi na panely! 
Stezka není vybavena odpadkovými koši, proto Vás prosím, abyste případné odpadky odnesli s sebou! Stezku pro Vás připravila MAS Říčansko, o.p.s. ve spolupráci s Posázavím o.p.s., Svazkem obcí Ladův kraj a obcemi Ondřejov, Kaliště a Senohraby. Stezka vznikla z finančních prostředků Programu rozvoje venkova za spoluúčasti zmíněných obcí. Přeji Vám hezky prožitý den a radost z energie načerpané zdravým pobytem uprostřed přírody.

 

vodnicke_vychazky_mapa


Více a zdroj zde: http://vodnicke-vychazky.webnode.cz/o-nas/ [citováno 13.3.2012],

mapka převzata z propagačního materiálu Ladova kraje: Vodnické vycházky

MapkaOblast východn? od ?í?an, jejíž podloží tvo?í tzv. ?í?anská žula, byla tradi?n? spjata s kamenictví, které se ve vesnicích udržovalo po generace, ale po 2. sv?tové válce tém?r vymizelo. „P?ipomenout zlatou kamenickou dobu, t?žkou práci i její dokonalé výtvory je cílem nau?né stezky „Po stopách kameník?“, které návšt?vník?m ukáže nejen lou?ovickýc lom Kaménka, ve kterém byl vyzdvižen a opracován základí kámen Národního dívadla, ale i dostu ?inný kamnenolom Žernovka – Horka a další místa i produkty spjaté s kameníky,“ ?íká místostarosta Muka?ova P?emek Zima. „Nápad na vznik nau?né stezky postupn? vyšel z podobných stezek, které vyzna?ili p?ed n?kolika lety v Lou?ovicích a v Muka?ov? a byl postupn? rozvinut do dnešní podoby, kdy spojuje hned ?ty?i obce – Muka?ov, Lou?ovice, Svojetice a Struha?ov.

Na vzniku stezky se krom? nich podíleli také sdružení obcí Lad?v kraj a OS Muka?ov-sko, které celý projekt realiza?n? zaštítilo. Stezka byla dokon?ena na podzim 2011 za významného p?isp?ní dotace SZIF, kterou pomohla perfektn? administrovat MAS ?í?ansko.“

Kamenický okruh za?íná u lou?ovického Kamenického skanzenu, kamenného lapidária, nacházejícího se v blízkosti obecního ú?adu. Odtud je trasa vedena Kaménkou a lesními cestami Vod?radských bu?in do Struha?ova, dále pokra?uje do Svojetic, p?es Srbín do Muka?ova, Zelenou cestou na Žernovku, okolo kamenolomu Horka k rybní?ku, ulicemi Kameník? k jezírku, dále k pam?tnímu kameni v Zájezdí a zp?t na Horní náves v Lou?ovicích. Celá trasa je dlouhá cca 25 km, p?i?emž na rozhraní Srbína, Svojetic a Lou?ovic se k?íží a vytvá?í tak možnost vyrazit na dva kratší okruhy. Na trase naleznete t?ináct zastavení s poutavými informacemi o kameni, historii a dalších zajímavostech okolí. N?která zastavení jsou též dopln?na drobnými herními prvky pro d?ti.

 Zdroj: úryvek ?lánku  a mapka z ?asopisu Zápraží 3/2012, strana 7.

 

Přírodní rezervace Voděradské bučiny je jen 20 kilometrů od Prahy, přesto je plná klidu a pohody. Pro turisty je to ráj. V okolí se dá na několika místech vykoupat nebo můžete navštívit hvězdárnu či lanový park. Pokud hledáte v nadcházejících letních parnech cyklotrasu, kde se můžete schovat ve stínu  lesa, vydejte se s námi na kole prozkoumat rezervaci Voděradské bučiny. Návštěvu největšího maloplošného chráněného území středních Čech můžete spojit s exkurzí do nedaleké ondřejovské hvězdárny, vykoupat se v jevanských rybnících nebo vyzkoušet šplhání v korunách stromů v lanovém parku ve Zvánovicích.

AA_mapa_zvanovice

Mlýnské kameny a tarzaní skok

Náš okruh startuje ve Zvánovicích od hotelu Legner. Místo volíme záměrně, protože po výletě se chceme trochu "zrelaxovat" na zdejší terase lesní restaurace. V těsné blízkosti hotelu také najdeme lanový park, kde lze v korunách staletých buků vyzkoušet například chůzi po kladině, šplh na obří žebřík nebo tarzaní skok na zavěšenou hrazdu.

Celý článek...

Berchtold-1mZÁMEK  HOTEL BERCHTOLD, D?tský ráj a Sport centrum tvo?í spolu s p?ilehlým okolím unikátní místo pro trávení volného ?asu. Zámek a  hotel s ubytováním  byl  po celkové rekonstrukci  slavnostn? otev?en  za ú?asti 1700 návšt?vník?  a Antonína Panenky dne 4.6.2011. ZVEME NA PROHLÍDKU ZÁMKU A DO NOVÉ RESTAURACE. Sport centrum a D?tský ráj je v provozu od r. 2007. Malebná krajina, ?istý vzduch a p?íjemné prost?edí našeho areálu láká celoro?n? desetitisíce návšt?vník?, zejména rodiny s d?tmi, firmy, školy, sportovce a seniory.venkovní gril a va?í zde  známí kucha?i z TV a Magické zahrady.
V t?sné blízkosti se nachází sportovní areál FK Kunice se dv?ma travnatými h?išti a jedním  h?išt?m s um?lým povrchem, kde trénuje i fotbalová reprezentace ?R. Zámecký areál k velké radosti stále rozši?uje své služby. Probíhají zde kulturní, sportovní i firemní akce, svatby, d?tské programy, divadélka, olympiády a výstavy veterán?.

Celý článek...

Tuchoraz_a_esk_Brod_058Objevte jí tak jako my, prstem na map? nebo kurzorem na obrazovce. Pak nazujte toulavý boty a vzh?ru do p?írody. Než ovšem vyrazíte, kontaktujte majitele tvrze. Ta totiž není b?žn? p?ístupná a ukáže jí skupinám pouze po p?edchozí domluv?. Kontakt najdete na stránkách tvrze http://tuchoraz.xf.cz Nebo ji navštivte p?i p?íležitosti historických slavností Mra?ení, které se zde konají pravideln? v srpnu.

Už pouhý pohled na tvrz z údolí ?í?ky Šembery je impozantní. Z p?vodní pozdn? gotické tvrze se zachovala vstupní v?žovitá brána, nepatrné zbytky opevn?ní, z?ícenina špejcharu a ?ást sklepení. Interiér v?že je jedine?ný. Nejen p?vodními klenbami, ale t?eba i dochovaným prevétem, ?ili výsernicí. V?ž v Tuchorazi rozhodn? není jedinou památkou v okolí. Velmi p?kné je historické centrum ?eského Brodu se svým podzemím. V Kostelci n/?.l. najdete exteriéry místního zámku  a nezapome?te na návšt?vu muzea hrn?í?ství nebo pivovarského muzea. Magickým místem je starobylá Kou?im ,kde najdete Lech?v kámen, n?kolik kostel?, zvonici s obrácenými zvony, muzeum, m?stské opevn?ní s baštami a m?stskou branou, skanzen lidových staveb, slovanské i keltské hradišt?.

Tuchoraz_a_esk_Brod_062

Byla by škoda opomenout památky místního charakteru, jakým je nap?íklad zámek Škvorec nebo bývalá tvrz, poté zámek a nyní fara P?istoupim. Jedine?nou stavební památkou je kostel sv.Martina v Kozojedech, který p?ipomíná d?ív?jší obrannou funkci svatostánk?. Zajímavé jsou i bizardní obrovské kameny na blízkém vrchu Klepec. Velmi p?kný je kostel St?tí sv.Jana K?titele ve Skramníkách. Impozantní sakrální stavbou je  kostel Nanebevzetí Panny Marie v sousedních Tismicích.

Jak vidíte okolí Tuchorazi nabízí hojnost památek i p?írodní krásy.

 

Za ?lánek d?kujeme Petrovi Berkovi, Mra?tí,o.s.

hr-chocerady4D?tské h?išt? v Choceradech bylo p?edáno d?tem 31. 5. 2008 p?i oslavách Mezinárodního dne d?tí. Jedná se o tzv. Oranžové h?išt?, protože bylo sponzorováno nadací ?EZ ?ástkou 1 100 000 K?. Samotná obec p?idala 200 000 K?. H?išt? je koncipované do dvou ?ástí podle v?ku d?tí. Polovina je ur?ena pro ty nejmenší, zde naleznete klasické i pérové houpa?ky, koloto?, dome?ek se skluzavkou a nechybí ani pískovišt?. V druhé ?ásti pro ty v?tší - (do 14 let) nalezneme horolezeckou st?nu a lanovou dráhu, hrazdy a houpa?ku. Zajímavostí tohoto h?išt? je jist? nápad využití teréních nerovností pro vhodné umíst?ní skluzavek, což vás jist? také zaujme.
H?išt? nalezneme mezi kostelem a Základní školou v Choceradech (Loc: 49°52'21.556"N, 14°48'20.102"E). Za zmínku jist? stojí i fakt, že p?ímo s h?išt?m souvisí plocha, na které m?žete spat?it slepice a ovce. H?išt? je p?ístupné ve?ejnosti podle m?síc? v roce a to: listopad - b?ezen: 8:00 - 16:00, duben, ?íjen: 8:00-18:00 a kv?ten - zá?í: 8:00 - 20:00.

hr-choceradyhr-chocerady2hr-chocerady3hr-chocerady5

Celý článek...

Zázračná voda ze studánky u kaple sv. Anny u Strančic

kaple_sv._Anny_Strnice

Vydáme-li se ze Strančic se po zelené stezce směrem do Mnichovic, dorazíme po 1 km ke kapli sv. Anny a studánce, nacházející se v zalesněném svahu nad obcí. (Loc: 49°56'35.992"N, 14°41'13.006"E) V letních dnech se můžete u studánky osvěžit.

Voda ze studánky je dle pověstí léčivá, měla navrátit zrak rolníkovi. Událost se roznesla do okolí a ke studánce proudily celá procesí poutníků. Proto zde byla v 19. století vystavena novorománská kaple, do které byl přenesen oltář ze 17. století z kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. V oltáři je zasazen kámen s ostatky sv. Severina a sv. Faustina. V roce 2007 byla kaple vyhlášena kulturní památkou.

Dle oznámení Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny bude kaple sv. Anny k nahlédnutí otevřena každou neděli od 10 do 17 hodin, v zimním období do 15 hodin.

studanka_u_kaple

 

Zdroje:

  1. http://www.strancice.cz (citováno dne 11.9.2009)
  2. Petr Soukup, Vladimír David: Velká turistická encyklopedie. Středočeský kraj, Praha 2009
  3. Obrázky dostupné na „http://www.studanka-strancice.cz/fotogalerie/“ (citováno dne 28.7.2009)

 

Tentokráte se vydáme na výlet za židovskou kulturou do Stran?ic, kde stojí bývalá synagoga a židovský h?bitov.

synagoga

Synagogu najdeme v Revolu?ní ulici ?.p. 33 (Loc: 49°56'53.225"N, 14°40'37.854"E), nedaleko návsi a vlakového nádraží. Vydáme-li se od nádraží po zelené turistické zna?ce a na k?ižovatce ulic Revolu?ní a Na Vráži se oto?íme do ulice Revolu?ní, spat?íme synagogu po levé ruce, nachází se na ní pam?tní deska.

Stran?ická synagoga byla postavena v 18. století a svému náboženskému ú?elu sloužila do konce Druhé sv?tové války. Pozd?ji jako mnoho jiných synagog byla využívána zcela jinak, nej?ast?ji k uskladn?ní materiálu ?i obilí. Po revoluci procházejí synagogy zpravidla rekonstrukcí a slouží nap?. jako výstavní sál nebo ateliér, což je p?íklad práv? stran?ické židovské modlitebny, která byla v roce 1995 vrácena Židovské obci v Praze.

Od synagogy se m?žeme vydat dále na východ od Stran?ic po silinici sm?rem na Všechromy a po pravé stran? v polích si m?žeme mezi stromy prohlédnout zbytek zaniklého židovského h?bitova (Loc: 49°56'50.071"N, 14°39'55.641"E), na kterém se poh?bívalo v letech 1900-1945. B?hem války a po ní byl h?bitov devastován a po márnici a ohradní zdi zbyly jen zbytky zdí a ze h?bitova náhrobek a n?kolik podstavc?.

hbitov_stranice

Zdroje:

  1. Obrázek dostupný na „http://kostelyunas.net/?url=strancice_phsy_1.html&action=gallery“ (citováno 22.11.2009)
  2. Obrázek dostupný na „http://foto.mapy.cz/detail?id=114070“ (citováno dne 22.11.2009)
  3. Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky ?ech. Historie a památky židovského osídlení ?ech, Brno 2004

Vysokýles.cz

Vysokýles na Facebooku